I. Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Buczyński Szycie na Miarę („Buczyński”, „my”, „nam”), danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów, w tym osób odwiedzających strony internetowe Buczyński lub poszczególne strony markowe (dalej łącznie „Klienci”).
Prywatność naszych Klientów jest dla nas niezwykle ważna i z tego powodu udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Klient wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe przetwarzamy oraz aby mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych serwisów.
W ramach niniejszej Polityki Prywatności opisujemy, w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Klientów, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Klient znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa.
Polityka ma charakter ogólny, a jej dodatkowym uszczegółowieniem będą klauzule informacyjne, które Klient będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (prośba o kontakt, zapytanie ofertowe), konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej rozporządzenie ogólne RODO.
Dane kontaktowe „Buczyński”:
Buczyński Szycie na Miarę z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 83 lok. U6 (02-524) zarejestrowanej w Warszawie w dniu 25.08.2008. Firmie został nadany numer NIP 782-204-08-80 oraz REGON 141523250, a firma reprezentowana jest przez Marka Buczyńskiego.

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności „Buczyński” odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) (obowiązująca do 25.05.2018 r.) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” ( stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi)

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzają nas nasi Klienci. W ramach przetwarzania danych osobowych Klientów przykładamy szczególną uwagę do tego, aby dane te były gromadzone i przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Klienta.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:
Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, który jest niezbędny, aby realizować nasze usługi z należytą, zadowalającą jakością. Cele zbierania danych osobowych Kientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
Respektujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania, do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, przenoszenia danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa jedynie do okresu niezbędnego do zrealizowania usług, które świadczymy, chyba że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

„Buczyński” respektuje i realizuje prawa Klientów dotyczące przetwarzania ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21). Klient ma prawo do:
-wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (patrz punkt VII poniżej);
-otrzymania od Buczyński potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Buczyński i w jaki sposób;
-poprawienia nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;
-sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne). Wówczas w razie sprzeciwu Klienta firma „Buczyński” przestanie przetwarzać jego dane osobowe, chyba że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane;
-usunięcia danych osobowych przez „Buczyński” („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
-ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w praktyce może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do danych osobowych Klienta czy przeniesieniu danych do innego systemu;
-przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany;
-złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: mokotow@buczynski-tailoring.pl, lub pisemnie na adres Buczyński Szycie na Miarę, ul. Narbutta 83 lok. U6, 02-524 Warszawa z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”. W przypadku wniosku o cofnięcie zgody zobacz także punkt VII poniżej.
Twoje wnioski zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące po uprzednim poinformowaniu o zaistniałej sytuacji. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Buczyński podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik Buczyński mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

VI. Jak przetwarzamy Twoje dane?

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Klientów?
Buczyński przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzamy dane Klientów do prowadzenia historii zamówień, informowania ich o nowych kolekcjach tkanin, promocjach, do ustalania terminów przymiarek i odbiorów ubrań.
Sposób zbierania danych
Twoje dane osobowe mogą pochodzić z wielu źródeł: z naszych stron internetowych w formie poprzez np. sklepy internetowe, formularze kontaktowe, formularze zapisów, mediów społecznościowych, sklepów stacjonarnych. Niezależnie od miejsca pochodzenia danych osobowych zapewniamy o ich należytym, odpowiedzialnym i legalnym przetwarzaniu. W związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych Buczyński gromadzi także dane zawarte w logach systemowych (więcej w punkcie XII).
Jakie dane możemy przetwarzać?
Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, dane lokalizacyjne, dane dot. Twoich zamówień, reklamacji. Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

VII. Zgoda – cofnięcie zgody

Klient może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na marketing elektroniczny. Buczyński nie wymaga wyrażenia zgody w sytuacji, gdy nie jest to niezbędne w konkretnym przypadku (chociaż obowiązek uzyskania zgody może wynika z innych przepisów prawa, np. zgoda na marketing telefoniczny lub elektroniczny).
Klient ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez skorzystanie ze specjalnego linka umieszczanego w naszym newsletterze bądź poprzez bezpośredni kontakt u doradcy klienta w dowolnym z salonów Buczyński.
Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami – musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług jak przykładowo otrzymywanie newslettera, otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody. Pamiętaj, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po rozpatrzeniu wniosku zakończymy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz przez telefon. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

VIII. Przechowywanie danych

Buczyński przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Klient został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Klient ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania Twoich danych osobowych.

IX. Udostępnianie danych innym podmiotom

Za zgodą Klienta w zależności od celu przetwarzania danych oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach.
Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, organizacji i realizacji wydarzeń.
W zakresie celu marketingowego odbiorcami Twoich danych osobowych jako podmiotu przetwarzającego mogą być współpracownicy firmy „Buczyński”, działający na zlecenie i w imieniu „Buczyński”, takie jak np. systemy wysyłania newsletterów.

X. Cookies

W związku z korzystaniem przez Ciebie ze stron internetowych „Buczyński” zbiera także dane zawarte w logach systemowych. Buczyński korzysta z nich przede wszystkim w celach technicznych związanych z administracją naszych serwerów. Ponadto „Buczyński” wykorzystuje te informacje do tworzenia statystycznych informacji demograficznych. Prowadzone statystyki pozwalają nam przede wszystkim na analizę korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez strony www „Buczyński”. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Cookies
Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez portal i zapisywane na komputerze Klienta (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Nie używamy cookies do gromadzenia danych osobowych takich jak imię, nazwisko lub adres e-mail.
Portal wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Klienta. Stosowane przez strony internetowe pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Klienta w czasie kolejnej wizyty w portalu i mają jedynie ułatwiać korzystanie z portalu.
Profilowanie
W ramach przetwarzania danych osobowych Klienta możemy dokonywać profilowania:
-opartego o zgodę Klienta – w celu dobierania ofert produktów i usług pod kątem potrzeb danego Klienta (w tym także z wykorzystaniem procesów automatycznych, polegającego na zestawianiu Twoich danych w zakresie udzielonej zgody, pochodzących z różnych źródeł (w tym danych zebranych przez „Buczyński” i stron internetowych) i przypisanego na tej podstawie profilu, którego konsekwencją jest dobranie i przedstawienie Tobie reklam lub ofert odpowiadających Twojemu profilowi;
-bez zgody, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzanych plików cookies, w celu dostosowywania treści oraz komunikatów marketingowych wyświetlanych innych odwiedzanych przez Ciebie stronach do Twoich preferencji i zainteresowań, na podstawie takich danych jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron www „Buczyński”.
Profilowanie opiera się w oparciu o dane pochodzące z serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram) do tworzenia spersonalizowanych reklam w tych serwisach oraz systemu profilowania Google, który umożliwia tworzenie spersonalizowanych reklam banerowych odpowiadających preferencjom Klienta. W tych reklamach nie są wykorzystywane dane bezpośrednio wskazujące na danego Klienta takie jak imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.
XI. Zmiany w Polityce
Buczyński Szycie na Miarę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach Buczyński Szycie na Miarę będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

XII. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu www.buczynski-tailoring.pl, w tym do wszelkich jego elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Zastanawiasz się, jaki garnitur wybrać?

Napisz do nas

    Zamknij

    Newsletter

    Lubimy dzielić się wartościową wiedzą opartą na doświadczeniu.

    Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi poradnikami, zapisz się do newslettera:

    facebook linkedin twitter instagram search reset tiktok